22
lut

Rada Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Minister Klimatu i Środowiska o aktualizację zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie, w zakresie rozszerzenia składu Zespołu o niezależnych wskazanych ekspertów:

1) prof. dr hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego – Przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk,
2) prof. dr hab. Bogdana Brzezieckiego – eksperta niezależnego do spraw nauk leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
3) prof. dr hab. Stanisława Drozdowskiego – eksperta niezależnego do spraw nauk leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
4) prof. dr hab. inż. Wojciecha Pusz – eksperta niezależnego z zakresu fitopatologii, mykologii, pomysłodawcę rozwijanego projektu pod hasłem „Dialog między leśnikami a społeczeństwem”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Należy przy tym rozważyć zaproszenie do składu Zespołu przedstawicieli firm leśnych
i przemysłu drzewnego.

Rada Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wnioskuje również do Minister Klimatu i Środowiska o aktualizację zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie, w zakresie zmiany zapisu o zachowaniu poufności informacji związanych z działalnością Zespołu, na charakter pełnej jawności jego działalności.

Uzasadnienie:
Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, jako czynnik społeczny, widzi pilną potrzebę rozszerzenia składu Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie o wybranych przedstawicieli nauk leśnych.

Początków nauk leśnych można szukać w historii XIX-wiecznego doświadczalnictwa
w lasach wielkiej własności. Ale znaczenia nauki leśne nabrały na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to na uczelniach wyższych w wielu krajach utworzono wydziały leśne. Rozpoczęto na nich nie tylko edukację studentów, ale dokonywano również szeregu nowatorskich badań naukowych, które stały się fundamentem dzisiejszego leśnictwa. Dziś nauki leśne cechuje bardzo dynamiczny rozwój. Reprezentują bardzo wysoki poziom i są niepodważalnym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu tego najbardziej złożonego ekosystemu lądowego, jakim są lasy. Prowadzone badania naukowe oraz otrzymane wyniki wspierają merytorycznie wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego i trwałego leśnictwa. Naukowcy, reagują na współczesne wyzwania i potrzeby społeczne względem usług świadczonych przez ekosystemy leśne, poszukują skutecznych rozwiązań dla prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w dobie zmian klimatycznych.
Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” ma również uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i niezależności części ekspertów wchodzących w skład Zespołu, gdyż wg ustaleń naszego związku zawodowego są to przedstawiciele organizacji uprawiających działalność lobbingową
na organy władzy państwowej a także szeroko negujący osiągnięcia współczesnego, mającego naukowe podstawy leśnictwa, co z pewnością doprowadzi do wypracowania nieracjonalnych
i nieakceptowalnych gospodarczo i społecznie rekomendacji dla Ministra Klimatu
i Środowiska w zakresie wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie, w tym sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na wskazanych obszarach. Zdaniem KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” przedstawiciele organizacji: Fundacja Dzika Polska, Fundacja Psubraty, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i innych, a wchodzących w skład Zespołu, mogą zdecydowanie zachwiać bezstronność tych prac.
Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” uważa, że działalność Zespołu powinna być w pełni jawna. Pozwoli to na pełną transparentność działalności Zespołu, tak bardzo oczekiwaną przez społeczeństwo oraz interesariuszy – przedstawicieli zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, leśników
i samorządów. Wpisze się to również w przekaz Ministerstwa Klimatu i Środowiska tak szeroko dotychczas akcentowany.
Podsumowując, Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” oczekuje od Minister Klimatu i Środowiska uwzględnienia niniejszego wniosku będącego wyrazem poszanowania zasad dialogu ze stroną społeczną.

Oryginał podpisanego dokumentu możliwy do pobrania pod linkiem: https://solidarnosc.naukakodowania.pl/wp-content/uploads/2024/02/Wniosek-KSZNOSiL-01_02_2024-do-MKiS.pdf