11
gru

Krajowy Sekretariat Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ Solidarność negatywnie ocenia przedstawiony Wniosek pod nazwą: „Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję Rady 89/367/EWG ustanawiającą Stały Komitet ds. Leśnictwa”.

Uzasadnienie:
Przedstawiony Wniosek jest kolejnym działaniem zmierzającym do przejęcia kompetencji wyłącznych kraju członkowskiego do kompetencji dzielonych UE.
Już w uzasadnieniu wniosku sformułowane daleko idące tezy wkraczające w suwerenność poszczególnych krajów członkowskich, są niezgodne z obowiązującym prawem UE.

 1. Komisja Europejska chce rozszerzyć skład oraz zakres zadań Komitetu w zakresie nieokreślonym w decyzji.
 2. Komisja Europejska chce : „zagwarantować przejrzystość zarządzania tak, aby każdy mógł śledzić, w jaki sposób Komisja i państwa członkowskie przyczyniają się do osiągnięcia celów nowej strategii leśnej UE”.
  Co znaczy przejrzystość zarządzania, o której wiedzą tylko autorzy wniosku KE!
 3. Komisja Europejska chce: „sprecyzować skład komitetu, tak aby obejmował organy państw członkowskich, które są właściwe w zakresie różnych celów politycznych nowej strategii leśnej UE 2030 (dotyczących m.in. klimatu, zdrowia lasów, środowiska, leśnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i biogospodarki) oraz wszelkich kolejnych strategii leśnych”.
  Wniosek Decyzji nie precyzuje tego zagadnienia.
 4. Komisja Europejska uzasadnia: „Nowy sposób zarządzania ma na celu promowanie skutecznej koordynacji między Komisją a państwami członkowskimi, w pełnej zgodności z ich kompetencjami w dziedzinie lasów i leśnictwa oraz z zasadą pomocniczości. Chociaż traktaty nie wspominają wyraźnie o „polityce leśnej”, UE ma kompetencje w szeregu dziedzin, które mogą odnosić się do lasów, takich jak klimat, środowisko, rozwój obszarów wiejskich i zapobieganie klęskom żywiołowym. UE wykonuje już te kompetencje, a lasy są objęte szeregiem unijnych aktów prawnych”. W tych obszarach kompetencji dzielonych UE lasy i leśnictwo nie wchodzą w zakres wyłącznej kompetencji państw członkowskich”.

  Twierdzenie to jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym potwierdzonym między innymi wyrokami TSUE: C-164/97 and C-165/97 oraz wobec faktu, że w dniu 24 stycznia 2023 roku Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię dotyczącą zmiany traktatów europejskich. Opinia ta dotyczy propozycji: „wyłącza się z wyłącznych kompetencji kraju członkowskiego leśnictwo, energię, wodę, grunty”.
 1. Według KE wniosek: „aktualizuje i precyzuje uprawnienia i zadania grupy oraz zmienia jej nazwę. Aktualizację zarządzania gospodarką leśną zapowiedziano w nowej strategii leśnej UE 2030. Nie dotyczy to bezpośrednio żadnych zainteresowanych stron, ponieważ członkami grupy mogą być wyłącznie przedstawiciele państw członkowskich”. „Ocena skutków nie jest konieczna, ponieważ oczekuje się, że wniosek nie będzie miał znaczących skutków gospodarczych, społecznych ani środowiskowych. Wniosek wynika ze zobowiązania Komisji do aktualizacji systemu gospodarki leśnej, zawartego w nowej strategii leśnej UE 2030. Komisja proponuje aktualizację decyzji Rady 89/367/EWG z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającej Stały Komitet ds. Leśnictwa (grupę składającą się z przedstawicieli państw członkowskich) w drodze decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady.”

  Twierdzenia zacytowane powyżej wzajemnie się wykluczają. Jeżeli Komisja Europejska chce „aktualizować zarządzanie gospodarką leśną” wynikające ze strategii leśnej 2030 – to w sposób oczywisty wywoła znaczące skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
 1. Wniosek powołuje się na „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 i art. 192 ust. 1”.
  Art. 43 dotyczy wspólnej polityki rolnej a nie leśnej. Art. 192 ust. 1 dotyczy uprawnień decyzyjnych Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie polityki Unii w dziedzinie środowiska. Cele wymienione w art. 191 Traktatu, poszczególne kraje członkowskie mogą osiągać i osiągają już w innych dziedzinach bez naruszania kompetencji wyłączonych krajów członkowskich. Nie wymaga to konieczności zmiany decyzji Rady 89/367/EWG.
 1. Wniosek decyzji jest niespójny z uzasadnieniem. Treść zawartej we wniosku decyzji jest w rzeczywistości kolejną próbą przekazania władzy nad gospodarką leśną urzędnikom Komisji Europejskiej. Przeciwko takim rozwiązaniom protestują leśnicy; zarówno naukowcy jak i praktycy z większości Państw Unii Europejskiej. Dlatego Krajowy Sekretariat Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ Solidarność negatywnie ocenia przedstawiony Wniosek pod nazwą: „Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję Rady 89/367/EWG ustanawiającą Stały Komitet ds. Leśnictwa”.

Niniejsza opinia dostępna pod linkiem: https://solidarnosc.naukakodowania.pl/wp-content/uploads/2023/12/Opinia-ws-Komitetu-Stalego.pdf