12
wrz

W dniu 23.08.2023 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie Prezydium Rady KSZNOŚiL z Panią Minister Klimatu i Środowiska – Anną Moskwą na czele, w obecności:

  1. Pole tekstowe: Źródło: materiały własne (fot. Maciej Adamczak)Pani Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody,
  2. Pana Piotra Dziadzio – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa,
  3. Pani Patrycji Szpak-Lichota – Dyrektor Generalny MKiŚ,
  4. Pani Magdaleny Piątkowskiej – Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej,
  5. Pani Aleksandry Bodnar – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody.

Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnych stanowisk KSZNOŚiL oraz bieżących problemów związanych m. in. z:

  1. Poziomem wynagrodzeń w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych oraz w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB).

Pan Minister Piotr Dziadzio wyjaśnił, że Ustawa budżetowa nie reguluje wynagrodzeń w PIG-PIB. Jednocześnie Ministerstwo podejmuje starania o zwiększenie finansowania. W 2023 r. podwyżki na poziomie 6,4% + 2,6% podwyżki uznaniowe. Dodatkowo przyznane zostały nowe środki na laboratoria, modernizację, nowe samochody. Płaca w Instytucie wynosi średnio 8000,00 zł i jest drugą najwyższą w resorcie Środowiska (2 na 10). Ponadto, w dniu 24.08.2023 r. odbędzie się spotkanie w Sejmie w sprawie Budżetu i zostanie podjęta próba zdobycia dodatkowych środków.

Pani Wiceminister Małgorzata Golińska omówiła sytuację w Parkach Narodowych. Wyjaśniła zasady wynagradzania pracowników PN, zwróciła uwagę, że dotacja budżetowa nie jest przeznaczana w 100% na wynagrodzenia. Wzrost płac w PN wyniósł w 2022 r. 30%, 2023 r. 6,6%. Na 2024 r. zaplanowano podwyżkę na poziomie 6,6% . Pani Wiceminister M. Golińska zwróciła uwagę na różnicę w zarobkach w poszczególnych Parkach Narodowych. Wynika ona ze specyfiki poszczególnych Parków Narodowych (atrakcyjne turystyczne – PN mają dodatkowe środki, które mogą być przeznaczone na wynagrodzenia). Zwróciła również uwagę, że Dyrektorzy Parków mogą otrzymywać dotację z Funduszu Leśnego, dzięki czemu nie musieliby przeznaczać wszystkich środków na inwestycję.

  1. Zwrotem środków wpłaconych na konto MKiŚ przez pracowników, którzy przegrali proces dot. zaskarżenia niewywiązania się Ministerstwa Środowiska z Porozumienia z maja 2016 roku.

Pani Patrycja Szpak-Lichota odpowiedziała, że nie ma takiej prawnej możliwość, pomimo próby zwrotu obciążenia skarżącym pracownikom.

  1. Uwagami KSZNOŚiL do projektu Ustawy o Parkach Narodowych.

Pani Wiceminister Małgorzata Golińska omówiła projekt Ustawy o Parkach Narodowych. Wskazała na zalety zawartych w niej rozwiązań (np. promocji) oraz wyjaśniła, że nowa Ustawa nie wiąże się z redukcją etatów (np. Głównych Księgowych). Prace nad Ustawą zostały tymczasowo wstrzymane, jednakże będzie jeszcze procedowana w 2024 roku. Obiecano także udział naszego ZZ w dalszych pracach nad projektem.

  1. Zasadami sprzedaży mieszkań na rzecz pracowników Lasów Państwowych w oparciu o złożone w MKiŚ propozycje zmian prawnych.

Pani Minister Anna Moskwa odpowiedziała, że niezwłocznie skonsultuje sprawę z Wiceministrem Edwardem Siarką.

  1. Nadużywaniem praktyk związanych ze stanowiskiem „pełniącym obowiązki” w LP

Pani Minister Anna Moskwa odpowiedziała, że niezwłocznie zapozna się z określoną tematyką i zobowiązuje się do podjęcia koniecznych działań.

6. Aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej w kontekście LP.

Pani Minister Anna Moskwa omówiła sytuację w UE. Poinformowała, że prace nad przeniesieniem kompetencji z poszczególnych Państw członkowskich do UE zostały wstrzymane. Ponadto, Pani Minister poinformowała, że została uchwalona ustawa o ochronie siedlisk, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie LP.

Pismo przewodnie dostępne do pobrania pod linkiem: https://solidarnosc.naukakodowania.pl/wp-content/uploads/2023/09/Spotkanie-z-Pania-Minister-Klimatu-i-Srodowiska-w-dniu-23.08.2023-r.pdf