02
cze

W dniu 26 maja br. na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciele zespołu ekspercko-konsultacyjnego ds. unijnej strategii bioróżnorodności 2030 KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” w osobach: Zbigniew Kuszlewicz, Przewodniczący KSZNOŚiL, Tomasz Markiewicz, Przewodniczący zespołu, prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, członek zespołu, dr inż. Konrad Tomaszewski, członek zespołu oraz Jarosław Kuczaj, sekretarz zespołu brali udział w posiedzeniu  prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Tematyka posiedzenia i dyskusja dotyczyła aktualnej sytuacji prawnej związanej z wyrokami TSUE, oraz aktualnie procedowanego prawa wspólnotowego w obszarze ochrony środowiska, energii, ze szczególnym uwzględnieniem leśnictwa.

Pan Minister Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych rozpoczął posiedzenie od przedstawienia dotychczasowych działań instytucji unijnych w obszarze przyrodniczym, zwracając uwagę na problem który realnie występuje na poziomie UE i związany jest z powolnym lecz widocznym procesem zmiany decyzyjności państw członkowskich właśnie w sprawie środowiska. Aktualnie wiele kwestii środowiskowych, przyrodniczych wyłączonych jest z kompetencji okołounijnych pozostając kompetencjami państw członkowskich. Paweł Sałek dodał, że w Parlamencie Europejskim trwa obecnie poważna debata na temat przyszłego Traktatu
o funkcjonowaniu UE.

W imieniu zespołu ekspercko-konsultacyjnego ds. unijnej strategii bioróżnorodności w pierwszej kolejności głos zabrał Zbigniew Kuszlewicz, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” omawiając dotychczasową aktywność zespołu w przedmiotowym obszarze, rozpoczętą działań związanych z Europejskim Zielonym Ładem i negacji zapisów unijnej strategii bioróżnorodności 2030. Przewodniczący Kuszlewicz wskazał konieczność zdecydowanie lepszej koordynacji działań na poziomie krajowym, co zostało poparte przez Radę. Z kolei Tomasz Markiewicz, zwrócił uwagę na trend zanikających potrzebnych dyskusji na poziomie europejskim, które miały miejsce w przeszłości. Pan Konrad Tomaszewski zawnioskował o pilną konieczność szerokiej edukacji polskich sił politycznych, co w konsekwencji będzie prowadzić do lepszego zrozumienia zależności unijnych decyzji wobec zagadnień związanych z leśnictwem na poziomie państw członkowskich. Członek zespołu dodał, iż jedną z możliwości w tym kierunku byłoby zorganizowanie konferencji dedykowanej dla posłów i senatorów, w tematyce procedowanych regulacji prawnych UE wobec leśnictwa.

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska omówili aktualne działania podejmowane na poziomie resortu środowiska w ramach postanowień unijnych dot. ochrony środowiska.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że trwające procesy na poziomie instytucji unijnych w obrębie ochrony środowiska, leśnictwa należałoby odpowiednio koordynować na poziomie krajowym, stwarzając ku temu niezbędne warunki.

Więcej w temacie posiedzenia Rady ds. Środowiska przy Prezydencie RP, w którym uczestniczyli przedstawiciele KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” można przeczytać na stronie Kancelarii Prezydenta RP: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/p-salek-widzimy-problem-zawlaszczania-przez-ke-kompetencji-panstw-ue-w-kwestiach-srodowiskowych,69126?fbclid=IwAR2Iq2u4tfBJ5QtFrYT56YZKRFtFIx-cGPJkW4-A5L-N4v6IKXIEjmoz7xQ