26
mar

Grono środowisk i instytucji, które sprzeciwiają się zamiarom organów Unii Europejskiej, zmierzających do przejęcia kompetencji państw członkowskich w zakresie leśnictwa, nieustannie się powiększa. Swój sprzeciw wraziła Rada Ministrów, kierując do Sejmu projekt uchwały, stanowiącej o zachowaniu przez RP wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach.

W ostrzejszym tonie swoje stanowisko przyjęła Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”, w którym żąda, aby polskie władze zdecydowanie sprzeciwiły się tym planom, włącznie z ewentualnym wetem zmian w Traktacie UE. Wzywa także wszystkich polskich europarlamentarzystów, wszystkich polskich przedstawicieli w instytucjach wspólnotowych UE oraz wszystkie polskie ugrupowania polityczne do podjęcia wszelkich działań przeciwka zaborczym planom PE i UE wobec polskich lasów państwowych. Komisja Krajowa podejmie także wszelkie działania, zarówno na forum Unii Europejskiej, jak i wobec polskich władz, aby przeciwstawić się grabieży i zachować dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki lasy państwowe, zarządzane według zasady trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Stanowisko KK: kliknij tutaj