W maju roku ubiegłego Komisja Europejska ogłosiła komunikat o przyjęciu Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Zdaniem Komisji dokument ten stanowiący zasadniczy element Europejskiego Zielonego Ładu „jest wszechstronnym, ambitnym i długoterminowym planem mającym na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. Celem strategii jest odbudowa bioróżnorodności w Europie do 2030r., poprzez zastosowanie konkretnych działań i wypełnienie zobowiązań”.

Konsekwencją jej zapisów, jest ogłoszona w lipcu bieżącego roku Strategia leśna 2030. Komisja zaproponowała „nową strategię ochrony i odbudowy lasów w UE. Przewiduje ona m.in. ścisłą ochronę lasów pierwotnych i starodrzewów, odbudowę zdegradowanych drzewostanów i zapewnienie zrównoważonej gospodarki nimi”.

Oba dokumenty wywołały w Europie dyskusję, czy zaproponowane rozwiązania i ścieżki dojścia do nich są właściwe? Czy przyniosą Unii Europejskiej i jej mieszkańcom bezpieczną przyszłość? Czy pomogą w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i klimatycznych? Wielu polityków z całej Europy, przeróżnych opcji, wyrażało i wyraża różne, czasami skrajne opinie. Świat nauki przedstawia oceny tych dokumentów. Swoje obawy wyraża przemysł drzewny. Również ekolodzy, w tym leśnicy zastanawiają się, jak będzie wyglądała ochrona ekosystemów leśnych, po wdrożeniu zapisów obu strategii i czy przyniesie ona zamierzony efekt?

Chcemy na te tematy podyskutować i w naszym kraju. Stąd pomysł i propozycja Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność, aby zorganizować w Warszawie międzynarodową konferencję. Spotkał się on z życzliwą akceptacją i wsparciem Ministra Klimatu i Środowiska, a także Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Prezydent RP Pan Andrzej Duda objął nad tym wydarzeniem honorowy patronat.

Zaproszenie na nią przyjęli goście z Brukseli, Estonii, Niemiec i Włoch. Naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, urzędnicy i leśnicy.

Ze względów organizacyjnych, a także sanitarnych ilość miejsc jest limitowana, a bezpośrednie uczestnictwo w konferencji możliwe jest tylko za zaproszeniem. Konferencja będzie jednak transmitowana online w języku polskim i angielskim.

Wkrótce przekażemy więcej informacji i szczegółowy program.

Ewentualne pytania można kierować na adres: konferencja.bio@lasy.gov.pl

Warszawa, 8 październik 2021

Po wycofaniu projektu nowelizacji ustawy o lasach /druk 1089/, pod proces legislacji wprowadzono projekt rządowy ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność” poza krytyczną oceną wprowadzenia dalece ograniczonej formy konsultacji, wskazuje szereg niejednoznacznych a nawet kontrowersyjnych zapisów, które przedstawiamy w załączonej OPINII

Plik do pobrania: kliknij tutaj

Po jednorocznej przerwie w turnieju Solidarności, spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi związanymi z pandemią COVID-19, w dniu 19 czerwca 2021 roku rozegrana została szósta edycja turnieju. Pomimo upalnego dnia, wymagającego od zawodników ekstremalnego wysiłku, widowiskowość wielu pojedynków wprawiała w zachwyt wszystkich obserwatorów. Nic dziwnego – uczestnikami byli między innymi zawodnicy super l pierwszej ligi tenisa stołowego. Zwycięzcą turnieju został Tomasz Tomaszuk, któremu uległ w pojedynku finałowym Artur Daniel. Miejsce trzecie zajął Adrian Więcek, przed Bartoszem Szarmachem. Dzięki głównemu sponsorowi PZU, NSZZ „Solidarność”, Lasom Państwowym, firmie brokerskiej MENTOR oraz KS Darz Bór Karnieszewice, zwycięzcy oraz uczestnicy turnieju zostali obdarowani cennymi nagrodami, z atrakcją kulinarną włącznie.

Plik do pobrania: kliknij tutaj

Korzystając z możliwości zorganizowania kolejnej edycji Turnieju Solidarności w tenisie stołowym o puchar Przewodniczącego NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy, informujemy o możliwości zmierzenia się z czołowymi zawodnikami naszego kraju. Turniej ten wpisuje się w 40-tą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Przesunięcie terminu na końcowe dni jubileuszu, spowodowane jest trwającą pandemią COVID-19.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdziecie Państwo poniżej.

Plik do pobrania: kliknij tutaj

Po opublikowaniu pierwszego Stanowiska Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ “Solidarność”, przedstawiającego główne zarzuty do koncepcji unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030, Zespół Ekspercko-Konsulracyjny opracował drugie opracowanie studialne. Tym razem przedstawiamy szczegółową analizę skutków społecznych i gospodarczych, będących nieuchronnym następstwem urzeczywistnienia w Polsce Strategii.

Załączamy pełną treść opracowania, którego lektura powinna zaniepokoić nawet zagorzałych zwolenników unijnej koncepcji.

Plik do pobrania:kliknij tutaj

Wobec wielu braków i niedoprecyzowanych zapisów w projekcie zmiany ustawy, Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność” negatywnie ocenia projekt, uwypuklając jego szkodliwość z przyrodniczego oraz gospodarczego punktu widzenia, pogłębiającego także negatywne oddziaływanie na polskie lasy wdrażanej przez KU strategii bioróżnorodności 2030. Pełne stanowisko przedkładamy w formacie PDF

Plik do pobrania: kliknij tutaj

STANOWISKO KSZNOŚiL NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

na temat Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r.

pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”

(zwanej dalej także Strategią)

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w imieniu naszego ruchu związkowego –

wzywa  

do podjęcia przez kompetentne struktury Unii Europejskiej, a także państwa członkowskie realnej współpracy ze wszystkimi interesariuszami, w tym czynnikiem społeczno-zawodowym, pilnych prac dążących do zmiany celów zapisanych w Strategii lub ich interpretacji w dokumentach wdrażających, albowiem w obecnej postaci w zakresie,
w jakim odnosi się do krajobrazów leśnych (zintegrowany zbiór ekosystemów) – ostać się ona nie może, gdyż w europejskich uwarunkowaniach jej urzeczywistnienie doprowadzi m.in. do:

  1. utraty różnorodności biologicznej, której zachowanie w obecnych warunkach klimatycznych nie jest prawem, ale obowiązkiem człowieka;
  2. zwiększenia stopnia zagrożenia trwałości krajobrazów leśnych wynikającego z zewnętrznej antropopresji, a także z naturalnych zmian warunków biotycznych;
  3. istotnego obniżenia europejskiego potencjału naturalnego wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, w średnio i długookresowym horyzoncie czasowym;
  4. konieczności finasowania prywatnych i państwowych gospodarstw leśnych ze środków publicznych;
  5. utraty setek tysięcy miejsc pracy;
  6. wydłużenia łańcucha dostaw, tym samym zwiększając ślad węglowy w produktach wytwarzanych z drewna;
  7. odpływu kapitału i przeniesienia produkcji z terenu UE do innych rejonów świata
    z oczywistym skutkiem zwiększonej emisji CO2.

Podejście monofunkcyjne do ochrony leśnego środowiska przyrodniczego nie może być uznane za rozsądną alternatywę dla wielofunkcyjnej trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Na dziś brak jest wzorców różnorodności biologicznych jako wskaźników właściwego stanu krajobrazów leśnych, z punktu widzenia kształtowania warunków życia, zdrowia
i rozwoju człowieka (z punktu widzenia przywracania „przyrody dla naszego życia”).

             Nowa koncepcja gospodarstw leśnych może stać się dobrym punktem wyjściowym
do prac nad przebudową Strategii i celów w niej zapisanych, głównie za pomocą nowej Strategii leśnej UE – pod tym warunkiem, że zlikwidowane zostaną globalne zagrożenia dla trwałości krajobrazów leśnych, związane m.in. z wywieraną na nie antropopresją zewnętrzną niezwiązaną z prowadzeniem gospodarki leśnej. To na likwidowaniu tej antropopresji powinna przede wszystkim skoncentrować się Strategia i jej cele, a nie na deprecjonowaniu wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony leśnego środowiska przyrodniczego, realizowanej metodami gospodarki leśnej. Praktyka i nauka dowodzi,
że stosowana od wielu lat w UE wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna jest gwarantem zachowania różnorodności biologicznej, czego nie zapewnia ścisła ochrona.

Uzasadnienie stanowiska

Bariera niejednoznaczności pojęć

Strategia została opracowana bez jednoznacznego i wyczerpującego zdefiniowania kluczowych pojęć, takich jak ochrona ścisła, częściowa, transeuropejska sieć Natura, odtwarzanie funkcji ekosystemowych, lasy pierwotne, czy tzw. „stare lasy”. Jest to jej poważną wadą, która wymaga wyeliminowania w ramach nieuniknionej naszym zdaniem nowelizacji Strategii.

Różnorodność biologiczna pojęciem nad wyraz pojemnym

Zwracamy uwagę na okoliczność, że różnorodność biologiczna globu ziemskiego jest zjawiskiem niematerialnym, na tyle złożonym (pojemnym), iż ustalenie wzorca tejże różnorodności, z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów, jest po prostu niemożliwe
bez daleko idących uproszczeń – niezależnie od tego, co by w ogóle miało oznaczać pojęcie wzorcowej różnorodności biologicznej z poszczególnych punktów na nią widzenia.

Kwestie nieuwypuklone w Strategii

Konsekwencjami rozwiązań proponowanych w Strategii będzie ponadto (1) drastyczne obniżenie podaży surowca drzewnego, (2) utrata konkurencyjności branży drzewnej, a w tym utrata czynnika aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich, (3) konieczność daleko idącej przebudowy krajowego i europejskiego porządku prawnego m.in. z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zachowania przyrody, leśnictwa i łowiectwa. Konsekwencje zostały również wyartykułowane w stanowiskach różnych podmiotów: państw członkowskich oraz organizacji międzynarodowych branżowych i społecznych.

Imperatyw obejmowania krajobrazów leśnych wielofunkcyjną,
trwale zrównoważoną gospodarką leśną

Odstąpienie na dużych powierzchniach od wielofunkcyjnej trwale zrównoważonej gospodarki leśnej byłoby kardynalnym błędem. Dotychczas okazała się ona dobrym instrumentem zapewniania trwałości i rozwoju ekosystemów leśnych, w tym kształtowania różnorodności biologicznej, ocenianej przez pryzmat zaspokojenia „aksjologicznego” zapotrzebowania społecznego na bezpośredni lub pośredni kontakt z lasami.

Okazała się ona również skutecznym narzędziem realizacji pozaprodukcyjnej funkcji magazynowania bogactwa przyrodniczego w ramach krajobrazów leśnych dla przyszłych potencjalnych potrzeb ludzkich. Realne wykorzystywanie lasów do kształtowania warunków zdrowia, życia i rozwoju człowieka następuje poprzez realizowanie w ramach wielofunkcyjnej trwale zrównoważonej gospodarki leśnej produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Funkcji tej, w sytuacji antropopresji i być może naturalnych zmian biotycznych nie należy przeceniać. Na dziś brak jest wypracowanych wzorców różnorodności biologicznych jako wskaźników właściwego stanu krajobrazów leśnych z punktu widzenia wpływu lasu na kształtowanie  warunków życia i zdrowia Człowieka.

Zaniechanie działalności leśnej wpłynie niekorzystnie na zachowanie bioróżnorodności oraz przez negatywne skutki społeczno-ekonomiczne może przyczynić się do zahamowania najważniejszego wyzwania XXI w. jakim jest gospodarowanie na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja wielofunkcyjnych gospodarstw leśnych, jako alternatywa dla idei lasów monofunkcyjnych oraz dla postulatu unieczynnienia gospodarczego poważnych areałów gruntów leśnych obejmujących drzewostany starszych klas wieku

Koncepcja wielofunkcyjnych gospodarstw leśnych oparta na zasadzie trwałej zrównoważonej gospodarki leśnej jest z powodzeniem realizowana od prawie trzech dekad w skali wielkoobszarowej w lasach państwowych Europy. Przykład polskich Lasów Państwowych dowodzi, że można ją realizować przy zachowaniu szerokich korzyści społecznych
i przyrodniczych bez generowania ogromnych obciążeń dla budżetu państwa.

Realizowanie w podejściu monofunkcyjnym pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz funkcji produkcyjnych, a także koncepcja gospodarczego unieczynnienia znacznych obszarów obejmujących lasy starszych klas wieku, to pomysły zdecydowanie szkodliwe, które w efekcie mogą doprowadzić do uzależnienia leśnictwa od finansowania ze środków publicznych.

O co w istocie chodzi?

Skoro brak jest wypracowanych wzorcowych różnorodności biologicznych dla krajobrazów leśnych, to należy postawić fundamentalne pytanie o retorycznym wręcz charakterze,
czy oby nośny postulat przywracania przyrody człowiekowi, nie ma służyć (przynajmniej
w odniesieniu do krajobrazów leśnych) utrzymaniu aktualnej polaryzacji dobrobytu
w Europie i na Świecie, kosztem szans rozwojowych podmiotów z historycznych względów mniej uprzywilejowanych z formalnym  działaniem  zgodnie z prawem i pozornym respektowaniem doktryny zrównoważonego rozwoju.

Plik do pobrania: kliknij tutaj

Od października 2020 roku trwa proces legislacyjny nad ustawą o Działach Administracji Rządowej /DAR/. W pierwszym projekcie zmiany ustawy / druk sejmowy 738 /, nowy dział leśnictwo i łowiectwo miał być włączony do resortu rolnictwa. Po zainicjowanym przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą, doszło do zawetowania ustawy. To wydarzenie doprowadziło do kolejnego spotkania dyskusyjnego z Prezydentem RP oraz Premierem Mateuszem Morawieckim / 14.01.2021 r./, po którym ukazał się nowy projekt ustawy o DAR. W tym projekcie dział leśnictwa i łowiectwa nie podlega już nadzorowi Ministerstwu Rolnictwa, choć brak określenia w projekcie ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa, budzi nadal niepokój. Tak więc „piłka nadal w grze”.

By: Admin

Comments: 0

Nowa Kadencja Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 2010 – 2014 Nowym Przewodniczącym został Zbigniew Kuszlewicz z RDLP Szczecinek